;
START CASINO . com
רעש םירומיה תונכות קוויש  תורבחו  תויקוויש  תויגטרטסא הנשמ  תונויכיז הנכות תושירד תויטפשמ  תויגוס םיעוראו  םיסנכ םיימואלניב  םיילכלכ  םיטביה תדדוכלמ םירושיק

English en espa˝ol en Franšais Deutsch Italiano Wersja Polska (Internet Explorer Only) Japanese (Internet Explorer Only) Hebrew (Internet Explorer Only) Mandarin (Internet Explorer Only) Cantonese (Internet Explorer Only)

נתונים מקרו כלכליים:

בחן את האינטרנט במבט כולל. בזמן כתיבת שורות אלו, מרבית המחשבים המחוברים לאינטרנט ומרבית המשתמשים מרוכזים בצפון אמריקה ובעיקר בארה"ב. מספר המשתמשים המחוברים לאינטרנט באסיה ואירופה גדל בקצב מהיר אך עדין המשתמשים האמריקאים מהווים את הרוב. דרום אמריקה ואפריקה הינן רק טיפה קטנה באוקינוס

הבה נבחן את הנתונים המקרו כלכליים. התוצר הגולמי לנפש בארה"ב
(הערכות לשנת 1998 הינן $31,500)
נמצא ברמה בה ההכנסה הפנויה לנפש הינה הגבוהה ביותר בעולם. נתון זה חשוב ביותר מכיוון וסכומי הכסף המופנים להימורים הינן ביחס ישר לרמת ההכנסה הפנויה לנפש

ניקח לדוגמא, את שבדיה בה רמת התוצר הגולמי לנפש מוערכת לשנת 1998 בכ - $19,700  ורמת ההכנסה הפנויה גבוהה. אוכלוסיית שבדיה מונה 8.8 מליון נפש בהשוואה ל - 270+ מליון נפש בארה"ב. כפי שניתן לראות, ארה"ב הינה המרכז, בטווח הזמן הקצר, לתעשיית ההימורים באינטרנט. בטווח הזמן הארוך, ארה"ב צפויה להוות 15-20% מכלל תעשיית ההימורים העולמית, אך לעת עתה, הינה מהווה את העיקר

כמובן שיש לשקול נתונים אלו בקפידה עם קבלת החלטות בכל הקשור בהקמת אתר הימורים באינטרנט?אם מקבלים החלטה לא לקבל הימורים מאזרחים אמריקאים, כיצד ניתן לישם אותה
רוב ספקי תוכנות ההימורים משתמשים בתוכנה
(IP)  המזהה את כתובת
IP -המחשב של כל מבקר. כתובת ה
.הינה כמו מספר הטלפון של המטלפן ולכן מאפשרת לזהות את מקור המבקר

וכנות ההימורים יתוכנתו לזהות ולחסום כניסה של
IP מבקרים בעלי כתובת
שמקורה בארה"ב וקנדה. בנוסף, התוכנות לא יאשרו כרטיסי אשראי בעלי כתובת חיוב בתוך ארה"ב וקנדה

רוב אתרי הקזינו באינטרנט מציעים "שחק להנאתך" למבקרים החסומים בפני הימורים. למבקרים הנ"ל, משחקי הקזינו יהיו זהים לתוכנות אשר ניתן לקנות באופן עצמאי.


רעש םירומיה תונכות קוויש  תורבחו  תויקוויש  תויגטרטסא הנשמ  תונויכיז הנכות תושירד תויטפשמ  תויגוס םיעוראו  םיסנכ םיימואלניב  םיילכלכ  םיטביה תדדוכלמ םירושיק
START CASINO . com

Last Update: October 2010

Questions/Comments? Email the webmaster
Interested in Advertising on this page? E-mail here

כתב  הויתור
Copyright © 2000, 2001 Yorktown Ventures, Inc.