;
START CASINO . com
רעש םירומיה תונכות קוויש  תורבחו  תויקוויש  תויגטרטסא הנשמ  תונויכיז הנכות תושירד תויטפשמ  תויגוס םיעוראו  םיסנכ םיימואלניב  םיילכלכ  םיטביה תדדוכלמ םירושיק

English en espa˝ol en Franšais Deutsch Italiano Wersja Polska (Internet Explorer Only) Japanese (Internet Explorer Only) Hebrew (Internet Explorer Only) Mandarin (Internet Explorer Only) Cantonese (Internet Explorer Only)

כתב  ויתור

www.startcasino.com המידע באתר
וכן כל הקישורים מופיעים בו הינם אינפורמטיביים בלבד ואין להסתמך עליהם בכל הקשור לקבלת החלטה בדבר ביצוע השקעה, רכישה של מוצר כלשהו, רכישה ומכירה של ניירות ערך. המידע המוצג באתר נאסף ורוכז ממקורות האמורים להיות מהימנים, אך מידת הדיוק אינה מובטחת. אין להבין ולפרש את המידע הנ"ל כיעוץ עיסקי או לביצוע השקעה. הקמה ו/או השקעה בעסק ו/או ניירות ערך הינה פעולה ספקולטיבית הטומנת בחיבה סיכון גבוה. ביצועי העבר אינם ביטחון להצלחה בעתיד


כל המסתמך על מידע המופיע באתר חייב לאמת זאת בעצמו עם הרשויות המתאימות. יזמים/משקיעים חייבים לבצע בדיקות נאותות בעצמם לפני קבלת החלטת הקמה/השקעה. כל הקמה/ השקעה במיזם כלשהו מחייבת בדיקה עצמית מעמיקה של כל גורמי הסיכון הקשורים בן ובסביבה העסקית בו הוא אמור לפעול. יש לבדוק כל פטנט וכל זכות קניין רוחני כדי לבחון את השפעתם על התעשייה, על חברה כלשהי ועל מודלים עסקיים קיימים


,Yorktown Ventures, Inc. - יתכןול
היוצרת והמפעילה של אתר זה וכן כל הקישורים המופיעים בו, יש אינטרס פיננסי בכל חברה או פעילות המוזכרת ורשומה באתר זה. יתכן ואף קיבלה תגמול כספי בצורת מזומן, ניירות ערך, או כל תגמול שווה ערך עבור פירסום בכל אחד מעמודי האתר. כל הפרסומות והקישורים המופיעים באתר
אינם בגדר המלצה ע"י www.startcasino.com
או מקימי האתר Yoktown Ventures, Inc.


ו/או מקימי האתר אינם המפעילים ו/או Yoktown Ventures, Inc.
.הבעלים של קזינו כלשהו או כל מרכז הימורים אחר
ו/או מקימי האתר אינם המפעילים Yoktown Ventures, Inc.
ו/או הבעלים של כל צורת הימורים או קזינו באינטרנט


ו/או מקימי האתר אינם חייבים Yoktown Ventures, Inc.
ו/או אחראים בדבר זכיות או הפסדים כספיים כתוצאה מהשקעה, אי השקעה, אי הקמה/ הקמה בשיתוף עם אחד הגורמים המופיעים ו/אוá מפרסמים באתר.


המידע המוצג בזאת, אינו מהווה יעוץ ו/או המלצה בדבר הקמת קזינו ו/או הצטרפות לקזינו הפועל באינטרנט. ליזמים ו/או לכל המתעניין בהקמה של קזינו או פעילויות אחרות הקשורות לאינטרנט, מומלץ לבדוק את כל החוקים והתקנות הקשורים בנושא בטרם נקיטת פעולה
,המקימה והמפעילה של אתר זה ,Yoktown Ventures, Inc.
אינה אחראית בדבר כספים, זכיות והפסדים כספיים כתוצאה מביצוע הימורים באתרי קזינו ו/או הימורים אחרים באינטרנט המופיעים ו/או אשר יופיעו ו/או אשר הופיעו באתר זה


רעש םירומיה תונכות קוויש  תורבחו  תויקוויש  תויגטרטסא הנשמ  תונויכיז הנכות תושירד תויטפשמ  תויגוס םיעוראו  םיסנכ םיימואלניב  םיילכלכ  םיטביה תדדוכלמ םירושיק
START CASINO . com

Last Update: October 2010

Questions/Comments? Email the webmaster
Interested in Advertising on this page? E-mail here

כתב  הויתור
Copyright © 2000, 2001 Yorktown Ventures, Inc.